VVD stelt raadsvragen n.a.v. brandbrief Visit Horst aan de Maas en herijking actieprogramma Toerisme en Recreatie

Vandaar onze navolgende vragen voor wat betreft deze brandbrief : - Visit Horst aan de Maas (HadM) kent een ledenbestand van zo’n 70 ondernemers en organisaties uit onze gemeente en nog eens bijna 40 uit Peel en Maas en Venray. Tevens beschikt deze stichting over een enorme hoeveelheid kennis en een groot netwerk. Klopt het dat Visit Horst aan de Maas met een dergelijke achterban en kennis op toeristisch vlak niet of nauwelijks betrokken is geweest bij de uitvoering van uw plannen op lokaalniveau? We refereren aan bijv. de uitvoering van de campagne “Limburgse Peel” en de organisatie van netwerkdagen van de gemeente. Bij de laatste netwerkdag zou Visit Horst aan de Maas zelfs geweigerd zijn, naar hun eigen zeggen. Wij zijn erg benieuwd naar uw visie hierop en of het klopt dat Visit HadM geweigerd zou zijn? - Klopt het dat u per 1 januari jl. de exploitatiebijdrage stopgezet heeft aan de stichting Visit HadM. Indien ja, kunt u uitleggen waarom u hiervoor gekozen heeft? Wij vernamen dat er weinig samenwerking is en weinig gecommuniceerd wordt. Hoe ervaart u de samenwerking, communicatie en het vertrouwen in Visit HadM?

T.a.v. de adviesnota herijking actieprogramma toerisme en recreatie Noord-Limburg.

- In het verlengde van bovenstaande, lijkt het erop of er niet of weinig samengewerkt wordt met de bestaande lokale toeristische platforms in Noord-Limburg. Betrekt u hen bij het opstellen van het nieuwe actieprogramma toerisme en recreatie? Hoe wordt hun kennis en expertise verwerkt in het nieuwe actieprogramma?

- Welke partijen zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe actieprogramma? Volgens onze informatie zou een select groepje grote ondernemers, die beschikken over een eigen marketingapparaat en geen direct belang hebben bij marketing door een lokale of regionale organisatie, bij dit proces betrokken zijn geweest. Wij zijn benieuwd of dit klopt of hoe u dit ziet?

- Zowel Visit HadM als ook Visit Noord-Limburg zijn naar eigen zeggen tot op heden niet betrokken geweest bij de totstandkoming van deze adviesnota. Ook zijn ze niet vanuit de gemeente geïnformeerd, klopt dit? Indien ja, waarom betrekt en informeert u deze twee groepen hier niet bij, terwijl zij juist

zo’n grote groep toeristische ondernemers vertegenwoordigen?

- Hoe ziet u de toekomstige rol van lokale toeristische platforms en in het bijzonder dat van Visit HadM?

- In het rapport herijking op het terrein van gastheerschapsfunctie ziet u een rol weggelegd voor de lokale toeristische platforms. Maar hoe stelt u zich dit dan voor? Visit HadM heeft ons te kennen gegeven dat ze per 1 januari 2024 de stekker eruit moeten trekken. Als reden geven ze aan dat ze geen exploitatiebijdrage meer ontvangen en dat de gemeenten zelf een nieuw ‘gratis’ marketingplatform voor iedereen gaat oprichten, waardoor de

ledenstructuur met bijbehorende inkomsten wegvallen en dit de huidige platforms de nek zal omdraaien. Wij zijn benieuwd hoe u dit ziet?

- Waarom gaat de gemeente zelf zo in de uitvoering zitten en hebben wij als gemeente hiervoor voldoende capaciteit?

- Volgens de raadsinformatiebrief is Ginder, met ambtelijke ondersteuning, aan de slag gegaan met de herijking. Dit is o.a. gedaan door het afnemen van interviews en groepsgesprekken met bestuurders, ondernemers, marketing organisaties, ambtenaren en andere stakeholders. Wat zijn de totale kosten van deze herijking voor onze gemeente?

- Het genomen collegebesluit van 23 mei jl werd middels een

raadsinformatiebrief kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad. Het betreft beleid en waarom is de gemeenteraad daarom dan niet aan de voorkant van deze herijking van dit actieprogramma meegenomen?

Er wordt gekozen voor een nieuwe organisatorische koers in het rapport herijking, dit middels het opzetten van een nieuw marketing-platform voor Noord-Limburg.

Een aantal deelvragen hierbij:

- er wordt gesproken over versnippering van initiatieven in het verleden, ook op terrein van marketing. Maar ligt dit gewoonweg niet aan het feit dat de gemeenten deze versnippering zelf in de hand hebben gewerkt, door geen eenduidigheid uit te stralen en het mogelijk te maken dat twee gemeenten een andere koers zijn gaan varen in Noord-Limburg, terwijl er op 5 december 2019 overeenstemming was over de koers en aanpak in deze?

- In diverse brieven zou door Visit Noord-Limburg de afgelopen drie jaar aangegeven zijn te willen samenwerken en te komen tot de door de gemeenten geambieerde publiek-private samenwerking. Tot op heden is dit niet van de grond gekomen. Kunt u ons verklaren waarom dit niet is gelukt?

- Hoe ziet u de borging van een nieuwe marketingplatform na drie jaar voor zich indien u deze geheel 100% overheidsafhankelijk maakt? Gaan we na drie jaar weer ‘herijken’ en wie gaat de ‘gratis’ marketing verzorgen / betalen?

- Hoe realistisch is het streven om af te zien van promotie op Noord-Limburgse schaal en aansluiting te zoeken bij de provincie Limburg.

Volgens onze informatie staan deze budgetten bij de provincie juist onder druk en is het onzeker dat bestaande campagnes zelfs gecontinueerd zullen worden?

Kortom lijkt het voor ons nu, dat u niet kiest voor bestaande organisaties met kennis en kunde op toeristisch terrein, zoals ons eigen toeristisch platform Visit HadM en marketingplatform Visit Noord-Limburg.


We zijn erg benieuwd naar uw visie in deze en ontvangen graag schriftelijk antwoord op onze vragen.